תקנון ותנאי שימוש - OneIce Group

 1. מבוא:
  1. ברוכים הבאים לאתרי קבוצת OneIce הכוללים את אתר קבוצת OneIce , אתר OneIce Figure Skating Academy, אתר OneIce Hockey Academy ואתר OneIce Arena. וכן אתרי משנה של הקבוצה כאתר רכישת כרטיסים, אתר תוצאות הליגות ועוד.
  2. אתריקבוצת OneIce כאמור לעיל (להלן: "האתרים") הינם אתרי אינטרנט הכולל מידע, מוצרים ושירותים שונים בענפי הספורט והפנאי לספורטאים, לילדים ולמשפחות.
  3. תקנון אתר זה, המהווה גם לתנאי השימוש באתר, נכתב בלשון רבים מטעמי נוחות השפה, אך מתייחסים לשני המינים, ליחידים, לרבים, וכן לחברות, גופים ותאגידים משפטיים ו/או עסקיים בצורה שווה.
  4. אנא קראו תקנון זה ואת תנאי השימוש בו בעיון רב בטרם גלישתכם באתרי הקבוצה, שכן המשך גלישה, שימוש, רכישה וצפייה במידע הנמצא באתר ו/או בתכניו מהווים הסכמתכם לתקנון האתר (מסמך זה, להלן: "תקנון אתר") במלואו.
  5. השימוש באתרים מותר לכל, פרט לשימוש בתת-אתר ההזמנות שבו השימוש מותר אך ורק הינו למי שמלאו לו 18 שנים ומעלה לפחות. קטין מתחת לגיל 18, אינו רשאי לבצעה רכישה או הזמנת מקום ברשות עצמו.
 1. הגדרות:
  • בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "תקנון ותנאי שימוש" משמעו מסמך זה.
  • בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "קבוצת OneIce" משמעו "וואן אייס גרופ בע״מ״
  • בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש  המונח "האתרים"  משמעו אתרי האינטרנט של הקבוצה כפי שתוארו במבוא, ומתייחס לכל חלקיהם השונים, לרבות תכנים, תמונות, מאמרים, גרפים, קבצים מכל סוג שהוא לרבות קבצי טקסט וקבצים גרפים, נתונים, שמות, מסחריים, קודים וכיו"ב.
  • בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש, המונח "משתמשים" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא, ו/או כל העושה שימוש (לרבות צד ג') כלשהו באתר או בחלקיו השונים יהיו אשר יהיו, כפי שמצוין בהגדרת המונח "האתר".
 1. תנאי שימוש:
  • השימוש באתרים ובתכנים שבהם ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא. השימוש בתכנים המוצגים באתרים כפי שמצוינים בהגדרת המונח "האתרים", וכן בשירותי האתרים ייעשו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.  קבוצת OneIce לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת.  המשתמשים נושאים באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידכם, ומתחייבים לשפות את קבוצת OneIceבגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
  • קבוצת OneIce אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.
  • קבוצת OneIce אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת. היות ופעילות האתר תלויה בגורמים רבים, אשר חלקם אינם בשליטת קבוצת OneIce. קבוצת OneIce אינה יכולה להיות ערבה לפעילות רציפה ותקינה של האתר בכל עת.
  • אתר זה הינו לשימושם האישי בלבד של המשתמשים והוא מוגן בחוק זכויות היוצרים. זכויות היוצרים של אתר זה שייכות לקבוצת OneIce, ואין לעשות בו, בתכנים המצויים בו, בקבצים, בתמונות, בגרפיקה ובנתונים בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מהחברה.
  • מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, מאמרים, מצגות, כתבות, בלוגים, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בכל ממשק ו/או קוד הינו של קבוצת OneIce בלבד.
 1. אתרי צד ג':
  • ייתכן ובאתר זה משולבים קישורים והפניות לאתרים אחרים (להלן – "אתרי צד ג'"), וכן שמות, סימנים מסחריים, תמונות ולוגואים בהם אין לאתרכל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה. זכויות היוצרים של המצוין לעיל המופיעים באתר – שייכות ליוצריהם ולבעליהם החוקיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש מראש ובכתב – מבעליהן החוקיים.
  • קבוצת OneIce אינה מתחייבת כי כל הקישורים וההפניות שימצאו באתר יהיו תקינים ו/או פעילים.
  • אין קבוצת OneIce ו/או בעליה ו/או מי מטעמה מתחייבים כי אתרי צד ג' ו/או תוכנם /ואו המידע הנמצא בהם הינם רלוונטיים, מהימנים, אמיתיים, מלאים, מדויקים, אמינים, תקינים ועדכניים, וקבוצת OneIce לא תישא אחריות בקשר לכל תוכן ו/או אתר ו/או מידע המופיע באתרים אחרים, ולא תהיה למשתמשים כל טענה בגין כך נגד קבוצת OneIce או מי מטעמה.
  • קבוצת OneIce לא תהיה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' ואין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי קבוצת OneIceלאותם אתרים, לרבות למידע הכלול בהם, או לבעלי האתר ולמוצרים המוצעים בהם.
  • קבוצת OneIce לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או קלקול ו/או פגיעה שינבעו במישרין או בעקיפין מאתרי צד ג' לאתר המשתמש, ולא תהיה כל טענה או דרישה כנגד קבוצתOneIce   בגין כך.
 1. אחריות השימוש:
  • קבוצת OneIce לא תישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם בשל השימוש במידע שבאתר זה. השימוש באתר ובתכנים שבו מכל סוג שהוא, ניתנים לשימוש כפי שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא.
  • קבוצת OneIce ו/או בעליה, ואו מי מטעמה, בין במישרין ובין בעקיפין, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל פעולה, תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש במידע או בשירות מכל סוג הנמצא באתר ו/או שיימצא באמצעות האתר.
  • קבוצת OneIce אינה מתחייבת כי התכנים באתר ו/או התעריפים ו/או המחירים, יהיו אשר יהיו, יהיו מעודכנים בכל עת.
 1. אבטחת מידע:
  • קבוצת OneIce רואה חשיבות רבה ומכרעת בנושא בטיחות והגנה של לקוחות החברה
  • קבוצת OneIce עושה מאמצים רבים לצורך הגנה על נתוני הלקוחות ופרטיות המידע, תוך שימת דגש רב על היבטי אבטחת המידע השונים.
  • רשתות תקשורת כמו גם אתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. חשוב שתדע כי לא ניתן להבטיח את המידע לחלוטין ותתכנה פריצות אבטחה וחדירות למידע. קבוצת OneIce איננה מתחייבת כי השירותים והמידע באתר ובשרתיקבוצת OneIce או בשרתי צד שלישי המאחסן נתונים ומידע עבורה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני פריצה ו/או חדירה למידע המאוחסן בהם. מעצם גלישתכם באתר ו/או הזנת פרטים, הנכם משחררים את קבוצת OneIce מאחריות לכל נזק שייגרם לכם ו/או למי מטעמכם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד קבוצתOneIce  ו/או מי מטעמה בגין כך.
 1. השירות:
  • השירות באתרי קבוצת OneIce ניתן לשימוש כפי שהוא . מעצם כך לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי  קבוצת OneIce בגין תכונות ואופן השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ולדרישות המשתמשים.
  • קבוצת OneIce אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות. בנוסף אין קבוצת OneIce מתחייבת כי האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי קבוצתOneIce , נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.
  • קבוצת OneIceו/או בעליה, ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או באופן קבוע והם שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו ו/או את מתן השירותים הניתנים בו ו/או את מכירת המוצרים המוצעים ונמכרים בו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.
  • חלק מהשירותים באתרקבוצת OneIce דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרשו למסור מידע אישי, כדוגמת שמכם, כתובתכם, דרכי ההתקשרות עמכם, אמצעי תשלום וכתובת הדואר האלקטרוני. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. אי מסירת הנתונים הדרושים בשדות החובה משמעה כי לא תוכלו להירשם לשירותים הדורשים רישום, ומכאן כי לא תוכלו ליהנות משירותים אלה המוצעים על ידי האתר.
  • כל הפרטים שיוזנו על ידכם בטופס ההרשמה באתר, ייאספו ויישמרו אצל קבוצת OneIce ו/או מי מטעמו והשימוש בהם יעשה בהתאם לתנאי השימוש באתר.
 1. רכישת כרטיסים ושירותים נוספים
  • ניתן להזמין באתר כרטיסי כניסה למרכז ההחלקה OneIce Arena והפעילויות והשירותים השונים הקיימים במקום (להלן״ :הכרטיסים״)
  • בעת ביצוע הזמנת הכרטיסים באתר (להלן: ״ההזמנה״) תידרשו למלא טופס, הכולל פרטים, לרבות שם, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההזמנה.
  • אינכם חייבים לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונכם בלבד. עם זאת, אם לא מסרתם את כל הפרטים המבוקשים לא תוכלו לבצע את רכישת הכרטיסים באתר.
  • הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.
  • לחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
  • התשלום בגין רכישת הכרטיסים מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה תחויבו במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייבתם לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעתכם לביצוע העסקה.
  • לאחר ביצוע התשלום עבור ההזמנה, ישלחו כרטיסי הכניסה וחשבונית/קבלה לתיבת הדואר האלקטרוניוכן כמסרון (SMS) למספר הטלפון הנייד שמסרתם בעת ביצוע ההזמנה. במידה והאישור לא התקבל בתיבת הדואר הנכנס, יש לבדוק בתיקיית דואר זבל (SPAM) או בתיקיות דומות. במידה והאישור בכל זאת לא נמצא, יתכן שהייתה טעות בהזנת כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון הנייד בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה נתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות כפתור "צור קשר" או במייל: info@oneicegroup.com
  • בסיום הפעולה, לאחר שאושרו פרטי ההזמנה תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי הזמנתכם עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה. הופעת כרטיסים באתר אינה מהווה אישור לזמינותם. רק כרטיסי כניסה שנשלחו עם קוד QR המופק על ידי האתר יהוו אישור סופי לביצוע ההזמנה.
  • את הכרטיסים שנשלחו אליכם באמצעות הדוא״ל ו/או באמצעות לינק במסרון לטלפון הנייד ניתן לממש במרכז הקרח OneIce Arena על ידי הצגת הכרטיס וסריקת קוד ה QR המוצג בו בעמדות הרלוונטיות במרכז. חובה להביא את כרטיס הכניסה עמכם או בטלפון הנייד, או מודפסים על גבי נייר.
  • רוכשי כרטיסי מנוי עונתיים עשויים להדרש לחתימה על הסכמי מנוי עם קבוצת OneIce, בהסכמים אלו יפורטו התנאים המפורטים להסכמי המנוי. החתימה על הסכמים אלו, באם יידרשו על ידי קבוצת OneIce הנם תנאי הכרחי ומחייב לשימוש בכרטיס המנוי.
  • לקבוצת OneIce הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון (אין בכך כדי לגרוע מתוקפו של כרטיס שנרכש).
  • הכניסה לזירות ההחלקה מתבצעת בימים ובזמנים מוגדרים מראש (״סבבים״) שמפורסמים באתרים ובמרכז עצמו. היות ומשיקולי בטיחות המחליקים, הכניסה לזירות ההחלקה מוגבלת במספר המחליקים בו זמנית, ייתכן ותאלצו לחכות סבב או יותר כדי להכנס לזירה. רכישת כרטיס הכניסה מהווה הסכמה לך ולא תהיה לכם שום טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בשל כך.
  • קבוצת OneIce תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הרוכשים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של קבוצת OneIce להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם, למרות אמצעי האבטחה שנוקטת קבוצת OneIce, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע, לרבות מידע שנאגר אודות רוכשים – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  • ניתן יהיה לבטל עסקה לרכישת כרטיסים שבוצעה באתר בתוך 30 יום ממועד ביצועה באמצעות שליחת בקשת ביטול למייל info@oneicegroup.com : בציון מס. ההזמנה ופירוט הכרטיסים שנרכשו, שם מלא, טלפונים וכתובת מייל על מנת שנוכל לחזור אליכם בהקדם. אין אפשרות לזיכוי חלקי של העסקה.
 1. פרטיות:
  • השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
   • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ולבצע רכישת שירותים באמצעות האתר.
   • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
   • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • העברת מידע לצד ג'
   • קבוצת OneIceלא תמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
   • כל מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אתכם באופן אישי.
  • מסירת מידע לצד שלישי – קבוצת OneIceמתחייבת כי לא תעביר לאף צד או גורם שלישי את פרטיכם האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותכם באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:
   • במקרה של מחלוקת משפטית בינכם לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיכם
   • אם תבצעו באתר, פעולות שבניגוד לדין;
   • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי;
   • אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיכם את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • Cookies
   • אתרקבוצת OneIce משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות ולצורכי אבטחה ופרטיות מידע.
   • דפדפנים שונים כוללים אפשרות להימנע מקבלתCookies , אם אינכם יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. האחריות על הימנעות מקבלת Cookies הינה באחריות המשתמש בלבד, וקבוצת OneIce  לא תישא אחריות מכל סוג שהוא בעקבות שינוי הגדרות Cookies או כל הגדרה אחרת במחשבכם הפרטי או בכל מחשב חיצוני אחר.
 1. שונות:
  • קבוצת OneIce שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי קבוצת OneIce  בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות או נזקים ישירים או עקיפים שיתרחשו עקב ביצוע השינויים באתר החברה, לרבות הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע.
  • קבוצת OneIce שומרת לעצמה את הזכות לשנות את "תקנון האתר" ו/או כל מסמך, תוכן, קובץ, תנאים או מידע הניתן באתר מזמן לזמן, מבלי צורך למסור על כך הודעה מוקדמת מלבד פרסום נוסח עדכני של המידע באתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה אשר יהיה במידע הניתן באמצעות האתר,  יכנס לתוקף תוך 48 שעות מרגע פרסומו ו/או עדכונו באתר.
  • אם בית משפט או רשות מוסמכת אחרת יפסקו כי תקנון אתר החברה ו/או מדיניות הפרטיות של החברה אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, כולם או מקצתם, אזי תוקף ההוראות האחרות של תקנון האתר ו/או מדיניות הפרטיות ושל ההוראות הנדונות הנותרות לא יושפע עקב כך.
  • שום ויתור מצד קבוצת OneIce על כל הוראה הנכללת בתקנון האתר של החברה ו/או במדיניות הפרטיות של החברה לא תתפרש כוויתור על כל הפרה קודמת או על כל הפרה עתידית של כל הוראה מהוראות תקנון זה.
  • אם לא נאמר באופן מפורש אחרת בתקנון אתר זה, אזי שום דבר מהנאמר במסמכים אלה לא יקנה כל זכות או כל הטבה אחרת לצדדים שלישיים.
  • תקנון "האתר" כפי שמופיע באתר זה כולל את מלוא ההסכם בינכם לבין קבוצת OneIce בקשר לשימושכם באתר החברה.
 1. ברירת דין וסמכות שיפוט:
  • השימוש באתר זה ובתכניו כפוף לדין הישראלי בלבד.
  • מוסכם כי הסמכות המקומית והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין קבוצת OneIce ובין המשתמש הנוגעת ו/או הנובעת מהשימוש באתר זה נתונה לבית המשפט המוסמך בת"א – יפו

תקנון אתר זה אינו מהווה תחליף לכל תנאי שימוש בשירות ו/או הסכם ו/או תנאים כלליים לקבלת השירותים מהחברה.

שימוש באתר זה ובתכניו כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.