תמונה כניסה לבניין הארנה עם רמפת עליה למוגבלי הליכה ובעלי כסאות גלגלים